แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

  • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
  • นักวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • นักวิเคราะห์และผู้ช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า
  • ผู้ตรวจสอบด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน/อาคาร/โรงไฟฟ้า
  • หัวหน้าช่างเทคนิคงานระบบไฟฟ้า
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  • ธุรกิจส่วนตัวทางด้านไฟฟ้า
  • วิศวกรฝ่ายขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า